ОНЛАЙН КАТАЛОГ

Христова, Дарина

Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен `Доктор` Дисертации - Варна 2014 - 75 с.

Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен `Доктор`


Хранене
Хигиена
Хигиена на хранене. Диета

Хигиена на хранене. Диета

613.2 (043.3)

Powered by Koha